Styrelse för 2024

Årsmötet hölls som planerat den 21 mars. Inga stora överraskningar. Valberedningens förslag röstades igenom och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Efter att de i stadgarna föreskrivna punkterna var klara fortsatte samtalen. Vi pratade om banor, klubbkläder och elektroniska stämpelkort.

Täby som startplats finns kvar, men i ny regi för 2024. Erik Lönn och Magnus Eklund tar över ansvaret för starterna från Täby.

Ny i styrelsen för 2024 är Sanna Frost och hon kommer inom kort att presentera sig på hemsidan. Varmt välkommen! Övriga i styrelsen omvaldes.

Årsmötesprotokollet kommer att anslås på hemsidan när det är justerat av årsmötets på årsmötet valda justeringsmän.

Årsmötet 2024-03-21

Torsdagen den 21:a Mars 2024, med start kl 18:15, har Randonneur Stockholm årsmöte på Welcome Hotel Barkarby (https://maps.app.goo.gl/S9RYEVRnL5xzk8WR9)

Mail skall ha gått ut till alla medlemmar för att informera om att årsmötets handlingar finns på hemsidan.
Det finns inga inkomna motioner att behandla och styrelsen har inte hänskjutit någon fråga till årsmötet.

Röstlängden vid årsmötet utgörs av de som betalat medlemsavgiften för 2024. Den som ännu inte blivit medlem, eller ännu inte förnyat medlemskapet för 2024 behöver lösa detta innan årsmötet för att tas upp i röstlängden, dvs har rösträtt på årsmötet.

Årsmötets handlingar nedan.

Utdrag ur våra stadgar nedan.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första tre månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
Årsmötes agenda

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Förslag till budget och verksamhetsplan samt fastställande av årsavgift
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas